اینترنت پنهان جمهوری اسلامی: تعدادی از نامه ها و بخشنامه های دولتی

 

 

برای بزرگنمائی روی تصاویر کلیک کنید

 

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

share: %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C   share: %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C   share: %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C   share: %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C   share: %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C   share: %D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

نویسنده:

متن:

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s