Monthly Archives: December 2012

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 34 – استبدادنوینی که در اوین سر بلند می کند!

    بخشی از زندانیان سیاسی از انحصارطلبی و تنگ نظری زندانیان سیاسی غالبا متعلق به طیف اصلاح طلبان در درون زندان به تنگ آمده اند و این نکته را به اطلاع عموم رسانده اند. گزارش کرده اند که استبدادی … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 30 – جنون وجنایت , همه جا

فردی که تخصص اش! تبر زدن بوده برای قطع دست این فردمجبور می شود که دو بار تبر را فرود آورد  که با اعتراض و هو کردن زندانیان عادی روبرو می شود.جوان پیش از فرود امدن ضربه اول بیهوش می … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 29 – انتقال مجدد به زندان دستگرد اصفهان

وسیله زیادی برای جمع کردن نداشتم و چند دقیقه بیشتر طول نکشید. همه را در داخل ساک ریختم و در کنار آن نشستم و به دیوارها و زوایای سلول خیره شدم ( عکس ) انگار که می خواستم همه آنها … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 28 – وضعیت بی خانمان ها در ایران – آمارهای حکومتی

بی‌خانمان‌ها در ایران وضع خوبی ندارند و وضع زنان بی‌خانمان بدتر است. آمارشان در حال افزایش است اما فکری برای آنها نشده است. طبق گزارشی که در ایران منتشر شده، تناسب آماری بین مردان و زنان بی‌خانمان در حال تغییر … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment