عليرضا ثقفي براي گذراندن مدت محكوميت خود به زندان فرا خوانده شد

11

مطابق متن اخطاريه اي كه براي ضامن وي ارسال شده است:   بايد ظرف مدت 20 روز، از تاريخ رويت اخطاريه(16 آذرماه 1390)  نسبت به معرفي عليرضا ثقفي اقدام نمايند. اين درحالي است كه حكم دادگاه تجديد نظر به ايشان ياوكيلشان ابلاغ نشده است.

عليرضا ثقفي خراساني كه در جريان مراسم روز جهاني كارگر1388 در پارك لاله بازداشت  شد و در شعبه ي 28 دادگاه انقلاب به 3 سال حبس تعزيري محكوم گرديده است.
کانون مدافعان حقوق کارگر
8دسامبر2011

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s