منصور اسالو به زندان منتقل شد

منصور اسالو که از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰جهت درمان از زندان به بیمارستان مهر تهران منتقل و توسط تیم های متخصص پزشکی تحت درمان قرار گرفته بود روز شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۶.۳۰ دقیقه به زندان منتقل شد .

سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s