دفاعيه محمد رضا پورشجري در دادگاه

دفاعيه محمد رضا پورشجري در دادگاه: من اين جلسه را به عنوان دادگاه به رسميت نمي شناسم زيرا که از حداقل وجاهت قانوني برخورد دار است
گزارشي از دادگاه وبلاگ نويس زنداني محمد رضا پورشجري که مقاله هاي خود را با نام سيامک مهر انتشار مي داد جهت انتشار در اختيار “فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران” قرار داده شده است. او دادگاه را به محاکمه اين رژيم تبديل نمود.لازم به ياد آوري است آقاي پورشجري در 21 شهريور ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير شد و به بند سپاه  وزارت اطلاعات در زندان گوهردشت کرج منتقل شد. متن دفاعيه محمد رضا پورشجري :
20 آذر 89 بدون اطلاع قبلي اولين جلسه به اصطلاح دادگاه رسيدگي به اتهامات من در شعب? 2 دادسراي انقلاب کرج برگزار شد که به همه چيز شباهت دارد به غير از دادگاه. واژ?  داد  در فرهنگ ايران از ارجمندي بسياري برخوردار است معناي ژرف آن با آنچه در نظام استبداد اينجا به عدالت ترجمه شده هرگز برابر اين دادگاه جايگاهي که در آن مديريت جامعه به داد مردم مي رسد و حقوق آزاديهاي طبيعي مردم را که از سوي قدرت مداران مورد تجاوز و تضيع قرار گرفته اعاده مي کند.
اما در جمهوري اسلامي دادگاه بويژه وقتي که به جرائم سياسي و عقيدتي رسيدگي مي کند ابزار سرکوب مخالفان و معترضان به وضع موجود است و نهادي است که گويا به جهت حفظ قدرت و انحصارات گروه اقليت حاکم بنا شده است.
امروز به 2 اتهام من رسيدگي مي شد توهين به مقام معظم رهبري و ارتباط با سايتهاي ضد انقلاب . در ابتدا عرض کردم که در دور? 37 سال? پهلوي دوم و در دور? 32 سال حکومت استبداد ديني هرگز هيچ دادگاه و محکم? که صلاحيت داشته و شايسته بوده باشد به اتهاماتي از جمله اتهامات سياسي و وجداني و عقيدتي رسيدگي نکرده است و من اين جلسه را به عنوان دادگاه به رسميت نمي شناسم زيرا که از حداقل وجاهت قانوني برخورد دار است،هيئت منصفه حضور ندارند ،من وکيل ندارم و نمايندگان رسانه ها نيز غايب هستند.
اما بدليل اينکه من هر از فرصتي جهت راز بيان انديشه ها و آراء خود استفاده مي برم از اين موقعيت ناخواسته نيز بهره مي جويم و عليرغم بي اعتبار دانستن اين مجلس به عنوان دادگاه از نوشتارهاي خود دفاع مي کنم.
در مورد توهين به مقام معظم رهبري بايد عرض کنم من شخصي ،شيخي ،جايگاهي به اين نام نمي شناسم. .
در مورد اتهام ارتباط با سايتهاي مجازي ضد انقلاب عرض کردم طبق ماده 19 اعلامي? حقوق بشر هر قانون اساسي و موضوعي بايد قطعا با روح و متن آن هماهنگ بوده باشد و هر گز روح و مبناي آن را نقض نکرده و اعتبار خود را از آن کسب کند کسب اطلاعات و آگاهي از هر منبع و مرجعي انتشار اطلاعات و انديشه ها بدون استثناء در امور مسلم بشر شناخته شده و … جهت تبادل افکار حق خود مي دانم که با هر فرد و گروه و نحو? فکري ارتباط داشته باشم و بر اساس حق آزادي بيان که مادر آزاديها است و هيچ فرد و مقام و قدرتي نمي تواند اين حق را از من سلب نمايد.
حرفهاي آخر:
پس در خارج از موضوع دادگاه بطور دوستانه براي حضار عرض کردم که من محصول جمهوري اسلامي هستم ،من ساخت حکومت اسلامي ام ،رژيم استبداد ديني خود مسئول توليد آدم هاي با انديشه هاي مثل من است .همانطوري که اين رژيم 7 ميليون معتاد،بيش از 3 ميلين مواد فروش ،چند ميليون زن خياباني توليد کرده است به همان نسبت نيز چند ميليون کفر گو متنفر از تمامي عربده هاي اسلام حاکمان ستمگر توليد کرده است.پيش از تسلط ضد انقلاب در سال 57 اگر مجموع نوشتها و کتب انتقادي و ضد اسلامي را جمع آوري مي کرديم يک جعبه کوچک را پر نمي ساخت اما اکنون يک کتابخانه عمومي هم گنجايش کتابها و مقالات و پژوهشهاي انتقادي و اسلام ستيز را ندارد .
سيامک مهر، محمد رضا پور شجري سابق
آذر 89
زندان رجايي شهر

http://khakeiran.blogspot.com/2010/08/blog-post.htm

Advertisements

About Ava

وبلاگنویس
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s